Widget Image
LARGEST ONLINE SHOP
Cum sociis natoque penatibus et magnis part masa urient montes, nascetur ridiculus mus.
SIGN UP FOR WALKER
Pop-up Image

GET THE GOOD STUFFS

Subscribe to the Walker mailing list

Ik heb interesse voor

Rubriek
Ik stuur 3 leuke foto's mee die mijn website kenmerken

Ik stuur 3 leuke foto's mee die mijn website kenmerken

Ik stuur 3 leuke foto's mee die mijn website kenmerken

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en onze privacy policy

Algemene Voorwaarden

Home  /  Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Hipshoponline.be

Door jouw webshop te plaatsen op Hipshoponline.be geef je automatisch aan dat je het eens bent met deze algemene voorwaarden van Hipshoponline.be.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Website: door Hipshoponline.be geëxploiteerde internet-website houdende een webshopgids.
Webshop: de partij die een overeenkomst sluit met Hipshoponline.be.

Hipshoponline.be is een initiatief van Be-able Comm V

 

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen webshop en Hipshoponline.be. Vermelding Door de aanmelding op Hipshoponline.be heb je je akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden. Hipshoponline.be bepaalt of jouw webshop in aanmerking komt voor een vermelding in haar overzicht. Zodra jouw shop online wordt gezet, kun je deze terug vinden onder de passende categorie(en). De volgorde van de shops wisselt dagelijks. Voor de basisvermelding op Hipshoponline.be betaal je € 99,00 per jaar. Dit bedrag wordt vanaf het moment dat jouw shop online wordt gezet vooruit gefactureerd voor een (half) jaar. Bij onjuistheden in de vermelding kun je met Hipshoponline.be contact opnemen, waarna Hipshoponline.be de vermelding zal aanpassen. Je kunt Hipshoponline.be altijd vragen om de plaatsing te wijzigen, waarbij de eerste aanpassing gratis is en je voor de overige wijzigingen € 25,- dient te voldoen.

 

Betaling


Hipshoponline.be factureert webshop voor de basisvermelding één kalenderjaar vooruit zodra webshop online wordt geplaatst. De basisvermelding van de webshop geldt voor de duur van één kalenderjaar. Na dit jaar vervalt de vermelding automatisch, dus zonder dat enige opzegging of mededeling daarvan vereist is. Voor het verstrijken van deze periode, kun je aangegeven of je wederom een basisvermelding voor een nieuwe periode van één kalenderjaar wenst aan te gaan. Hipshoponline.be verstuurt haar facturen per e-mail. Alle tarieven van Hipshoponline.be zijn uitgedrukt in Euro en exclusief BTW. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij uitblijven van tijdige betaling zal Hipshoponline.be de basisvermelding, gelinkt aan webshop verwijderen. Bij niet tijdige en volledige betaling is de webshop in verzuim zonder dat een ingebrekestelling door Hipshoponline.be is vereist. In geval van verzuim is webshop over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de geldende wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, juridische kosten daaronder begrepen, komen voor rekening van webshop. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door Webshop verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 250,-. Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Hipshoponline.be gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten (bijvoorbeeld door het verwijderen van de aanvullende gegevens en het op nonactief stellen van de webshop, indien en zolang Webshop niet aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Hipshoponline.be volledig heeft voldaan. Indien een webshop opnieuw actief wordt, dient deze de zgn. reactiveringskosten te betalen van € 45,-. Voor  de betaling van een basisvermelding aan Hipshoponline.be is inbegrepen: de visuele opmaak en tekstuele vermelding van een webshop op Hipshoponline.be, 1 correctieronde en 1 x exposure op social media. Wijzigingen na plaatsing als gevolg van wijziging van collectie of assortiment, faillissement, staking van activiteiten, naamswijziging of wijziging van eigenaar zijn niet inbegrepen in het abonnement en zijn voor eigen rekening.

 

Intellectuele eigendom

Hipshoponline.be is rechthebbende van alle rechten van intellectuele eigendom in de ruimste zin des woords met betrekking tot de website. In het geval Hipshoponline.be in opdracht van webshop werkzaamheden voor webshop verricht of doet verrichten, vrijwaart webshop Hipshoponline.be ter zake inbreuk, en eventueel daaruit voortvloeiende schade, op intellectuele eigendomsrechten van derden in het geval Hipshoponline.be gebruik maakt van door webshop aangeleverd beeldmateriaal en/of tekst. Webshop staat ervoor in geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Hipshoponline.be dan wel de intellectuele eigendomsrechten van andere webshops en vrijwaart Hipshoponline.be voor alle aanspraken uit dien hoofde.

 

Aansprakelijkheid Hipshoponline.be

De inhoud van de database wordt bepaald door de diverse webshops. Hipshoponline.be is voor de inhoud van de database op geen enkele wijze aansprakelijk. Webshop vrijwaart Hipshoponline.be voor alle aanspraken van derden uit welke hoofd dan ook ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesses verband houdende met de Website c.q. voortvloeien uit gebruik van de Website. Hipshoponline.be aanvaardt voorts geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie en/of goederen die middels een link op de website kan/kunnen worden verkregen.
Beschikbaarheid, onderhoud en wijzigingen
Hipshoponline.be staat in voor een beschikbaarheidpercentage van de website van tenminste 98%, waarbij nonbeschikbaarheid wegens onderhoud buiten beschouwing wordt gelaten. Non-beschikbaarheid die zijn oorzaak vindt in factoren die gelegen zijn in overmacht c.q. buiten de risico- en/of invloedsfeer van hipshoponline.be liggen wordt uiteraard eveneens buiten beschouwing gelaten. Hipshoponline.be is alsdan niet gehouden tot enige schadevergoeding. Hipshoponline.be is steeds gerechtigd de website, in de ruimste zin van het woord, alsmede de daaraan ten grondslag liggende applicatie te wijzigen met dien verstande dat de kernactiviteit als geformuleerd in de definitie van website ook na wijziging nog steeds op een efficiënte wijze uitgeoefend moet kunnen worden op de website. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Hipshoponline.be geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Hipshoponline.be niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Hipshoponline.be of van derden daaronder begrepen.

 

Aansprakelijkheid

1. Indien Hipshoponline.be aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Hipshoponline.be is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hipshoponline.be is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien Hipshoponline.be aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Hipshoponline.be beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Hipshoponline.be is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Hipshoponline.be is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Hipshoponline.be aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Hipshoponline.be toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Hipshoponline.be of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Overmacht

1. Hipshoponline.be is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor  Hipshoponline.be niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Hipshoponline.be of van derden daaronder begrepen. Hipshoponline.be heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Hipshoponline.be zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Hipshoponline.be kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voorzoveel Hipshoponline.be ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Hipshoponline.be gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Privacybepaling


Hipshoponline.be behandelt informatie, die in het kader van de opdracht ter kennis komt, vertrouwelijk. Derden partijen, die eventueel bij de uitvoering van de plaatsing worden betrokken, worden aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling gebonden. Hipshoponline.be behandelt persoonsgegevens met zorg en gebruiken deze alleen binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hipshoponline.be maakt gebruik van cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de internet browser op uw computer worden geplaatst. Via deze website kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden:
Alle rechten voorbehouden. 
Op alle content, gepubliceerd op Hipshoponline.be rusten rechten van intellectueel eigendom. Hipshoponline.be geeft uitsluitend webshops toestemming om hun plaatsing te kopiëren voor eigen gebruik zonder schriftelijke toestemming van Hipshoponline.be. Andere partijen is niet toegestaan gepubliceerde informatie openbaar te maken, te kopiëren of te vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van Hipshoponline.be. Hipshoponline.be distantieert zich van verantwoording over rechten op content van webshops, welke gepubliceerd kunnen worden op Hipshoponline.be. Hipshoponline.be draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor rechten die eventueel verbonden zijn aan beeld-, merken-, en auteursrecht van de gepubliceerde webshops.

 

Op deze Overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit de Overeenkomst voortvloeien zullen worden beslecht door de rechtbank te Sint-Niklaas, Gerechtelijk arrondissement Dendermonde. © 2015 / Hipshoponline.be